بلبرینگ قفلی (بک استاپ)

 

 

backstop-clutch--2664961 backstop38051-2524021

 

جهان رول


33117443 - 33110786 - 33918061
بلبرینگهای قفلی(بک استاپ)

شرح کالا ابعاد
CSK 8M  KK8 8X22X9
CSK 12N KK12 12X32X10
CSK 15M KK15 15X35X11
CSK 17M KK17 17X40X12
CSK 20M KK20 20X47X14
CSK 25M KK25 25X52X15
CSK 30M KK30 30X62X16
CSK 35M KK35 35X72X17
CSK 40M KK40 40X80X22
 
CSK 12P KK12P 12X32X10
CSK 15P KK15P 15X35X11
CSK 17P KK17P 17X40X12
CSK 20P KK20P 20X47X14
CSK 25P KK25P 25X52X15
CSK 30P KK30P 30X62X16
CSK 35P KK35P 35X72X17
CSK 40P KK40P 40X80X22
 
CSK 17PP KK17PP 17X40X12
CSK 20PP KK20PP 20X47X14
CSK 25PP KK25PP 25X52X15
CSK 30PP KK30PP 30X62X16

CSK

35PP

KK35PP

35X72X17

CSK 40PP KK40PP 40X80X22
 
CSK 20M2RS KK20-2RS 20X47X19
CSK 25M2RS KK25-2RS 25X52X20
CSK 30M2RS KK30-2RS 30X62X21
CSK 35M2RS KK35-2RS 35X72X22
 
GFK 20 20X37X23
GFK 25 25X42X23
GFK 30 30X47X23
GFK 35 35X55X27
GFK 40 40X62X30
GFK 45 45X68X30
GFK 50 50X72X30
 
شرح کالا ابعاد
AS 6 NSS 6 6X19X6
AS 8 NSS 8 8X24X8
AS 10 NSS 10 10X30X9
AS 12 NSS 12 12X32X10
AS 15 NSS 15 15X35X11
AS 20 NSS 20 20X47X14
AS 25 NSS 25 25X52X15
AS 30 NSS 30 30X62X16
AS 35 NSS 35 35X72X17
AS 40 NSS 40 40X80X18
AS 45 NSS 45 45X85X19
AS 50 NSS 50 50X90X20
AS 55 NSS 55 55X100X21
AS 60 NSS 60 60X110X22
 
ASNU 8 NFS 8 8X35X13
ASNU 12 NFS 12 12X35X13
ASNU 15 NFS 15 15X42X18
ASNU 17 NFS 17 17X47X19
ASNU 20 NFS 20 20X52X21
ASNU 25 NFS 25 25X62X24
ASNU 30 NFS 30 30X72X27
ASNU 35 NFS 35 35X80X31
ASNU 40  NFS 40  40X90X33
ASNU 45 NFS 45 45X100X36
ASNU 50 NFS 50 50X110X40
ASNU 60 NFS 60 60X130X46
ASNU 70 NFS 70 70X150X51
ASNU 80 NFS 80 80X170X58
 
شرح کالا ابعاد
DC 2222G 22,22X38,88X10
DC 2776 27,76X44,42X13,5
DC 3034 30,34X47X13,5
DC 3175 ( 3C ) 31,75X48,41X13,5
DC 3809 A 38,09X54,75X16
DC 4127 ( 3C ) 41,27X57,93X13,5
DC 4445A 44,45X61,11X16
DC 4972 ( 4C ) 49,72X66,38X13,5
DC 5476A 54,76X71,42X16
DC 5476A ( 4C ) 54,76X71,42X16
DC 5476B ( 4C ) 54,76X71,42X21
DC 5476 C ( 4C ) 54,76X71,42X25,4
DC 5776A 57,76X74,42X16
DC 6334B 63,34X80X21
DC 7221 ( 5C ) 72,21X88,87X13,5
DC 7221B 72,21X88,87X21
DC 7221B ( 5C ) 72,21X88,87X21
DC 7969C (5C ) 79,69X96,35X25,4
DC 8334C 83,34X100X25,4
DC 10323A ( 5C ) 103,23X119,89X16
DC 11739A ( 6C ) 117,3X136,3X15,6
DC 12388C ( 11C ) 123,88X142,88X25,4
 
شرح کالا ابعاد
RSCI 20 20X90X35
RSCI 25 25X95X35
RSCI 30 30X100X35
RSCI 35 35X110X35
RSCI 40 40X125X35
RSCI 45 45X130X35
RSCI 50 50X150X40
RSCI 60 60X175X60
RSCI 70 70X190X60
RSCI 80 80X210X70
RSCI 90 90X230X80
RSCI 100 100X290X90
 
NF 12 12X37X20
NF 15 15X47X30
NF 20 20X62X36
NF 25 25X80X40
NF 30 30X90X48
NF 35 35X100X53
NF 40 40X110X63
NF 45 45X120X63
NF 50 50X130X80
 
GFR 15 15X68X28
GFR 20 20X75X34
GFR 25 25X90X35
GFR 30 30X100X43
GFR 35 35X110X45
GFR 40 40X125X53
GFR 45 45X130X53
GFR 50 50X150X64
GFR 55 55X160X66
GFR 60 60X170X78
 
NFR 15 15X47X30
NFR 20 20X62X36
NFR 25 25X80X40
NFR 30 30X90X48
NFR 35 35X100X53
NFR 40 40X110X63
NFR 45 45X120X63
NFR 50 50X130X80
 
B 203 16,51X40X25
B 204 18,796X47X25
B 205 23,622X52X25
B 206 32,766X62X28
B 207 42,088X72X28
B 208 46,761X80X32
B 209 46,761X85X32
B 210 56,09X90X32

* سفارشهای متفرقه در کمتر از 10 روز تحویل می گردد. تلفن همراه: 09121190461